انواع صندلی انتظار چند نفره سیلا

صندلی سالن انتظار مطب

صندلی سالن انتظار دو نفره مدل W17p2

فریم فلزی از پروفیل اختصاصی با پوشش آبکاری نیکل کروم اتصالات پشتی از آلیاژ آلومینیوم (LM2) با پوشش آبکاری نیکل کروم دسته از آلیاژ آلومینیوم (LM2) با پوشش آبکاری نیکل کروم پایه از ورق 12ST باضخامت 2.5 میلیمتر با پوشش آبکاری و همچنین این صندلی انتظار با قابلیت تنظیم شاسی صندلی از پروفیل 40*80 میلیمتر و پوشش رنگ پودری کفی و پشتی از جنس فوم سرد با روکش چرم PU مرغوب

صندلی سالن انتظار سه نفره مدل W17P3

فریم فلزی از پروفیل اختصاصی با پوشش آبکاری نیکل کروم اتصالات پشتی از آلیاژ آلومینیوم (LM2) با پوشش آبکاری نیکل کروم دسته از آلیاژ آلومینیوم (LM2) با پوشش آبکاری نیکل کروم پایه از ورق 12ST باضخامت 2.5 میلیمتر با پوشش آبکاری و با قابلیت تنظیم شاسی صندلی از پروفیل 40*80 میلیمتر و پوشش رنگ پودری کفی و پشتی از جنس فوم سرد با روکش چرم PU مرغوب

صندلی سالن انتظار سه نفره
صندلی انتظار دو نفره

صندلی انتظار دو نفره مدل W11p2

صندلی انتظار دو نفره فریم فلزی از پروفیل اختصاصی پوشش آبکاری نیکل کروم اتصالات پشتی از آلیاژ آلومینیوم با پوشش آبکاری نیکل کروم دسته از آلیاژ آلومینیوم (LM2) پوشش آبکاری نیکل کروم پایه از ورق 12ST باضخامت 2.5 میل پوشش آبکاری وبا قابلیت تنظیم شاسی صندلی از پروفیل 40*80 و پوشش رنگ پودریروکش چرم PU مرغوب با زیرکار فوم فشرده و پارچه کریستال و فرم دهی به وسیله دستگاه هایفرکانس

صندلی انتظار اداری سه نفره مدل W11p3

صندلی انتظار اداری سه نفره فریم فلزی از پروفیل اختصاصی با پوشش آبکاری نیکل کروماتصالات پشتی از آلیاژ آلومینیوم باپوشش آبکاری نیکل کرومدسته از آلیاژ آلومینیوم(LM2) با پوشش آبکاری نیکل کرومپایه از ورق 12ST باضخامت 2.5 میل باپوشش آبکاری و با قابلیت تنظیمشاسی صندلی از پروفیل 40*80 پوشش رنگ پودریروکش چرم PU مرغوب با زیرکار فوم فشرده و پارچه کریستالو فرم دهی به وسیله دستگاه هایفرکانس

صندلی انتظار اداری سه نفره
صندلی اداری انتظار

صندلی اداری انتظار دو نفره مدل W25p2x

فوم کفی از جنس فوم سرد پلی اورتان با دانسیه بالا فریم کفی و پشتی از جنس PP روکش صندلی از جنس چرم PU یا پارچه مرغوبفریم فلزی از لوله به قطر 20 میلیمتر و ضخامت 2میلیمتر با پوشش رنگ الکترو استاتیک

صندلی اتاق انتظار سه نفره مدل W25p3x

فوم کفی از جنس فوم سرد پلی اورتان با دانسیه بالا فریم کفی و پشتی از جنس PP روکش صندلی از جنس چرم PU یا پارچه مرغوب فریم فلزی از لوله به قطر 20 میلیمتر و ضخامت 2میلیمتر با پوشش رنگ الکترو استاتیک

صندلی اتاق انتظار سه نفره
صندلی انتظار چهار نفره

صندلی انتظار چهار نفره مطب مدل W25p4x

فوم کفی از جنس فوم سرد پلی اورتان با دانسیه بالا فریم کفی و پشتی از جنس PP روکش صندلی از جنس چرم PU یا پارچه مرغوب فریم فلزی از لوله به قطر 20 میلیمترو ضخامت 2میلیمتر با پوشش رنگ الکترو استاتیک

صندلی انتظار اداری سه نفره مدل W929P3

صندلی انتظار اداری کارمندی فریم فلزی از پروفیل اختصاصی فرم بیضی با پوشش رنگ آبکاری نیکل کرک اتصال پشتی توسط فریم فلزی داخلی با پوشش فوم سرد پایه از ورق ST12 ضخامت 2mm با پوشش آبکاری و با قابلیت تنظیم شاسی صندلی از پروفیل 40*80 و پوشش رنگ پودری روکش چرم PU مرغوب با زیرکار فوم سرد و فرم دهی به وسیله دستگاه وکییوم

صندلی انتظار اداری
صندلی لابی دو نفره

صندلی لابی دو نفره مدل W929pvt_v

فوم کفی از جنس فوم سرد پلی اورتان با دانسیه بالا فریم کفی و پشتی از جنس PP روکش صندلی از جنس چرم PU یا پارچه مرغوبفریم فلزی از لوله به قطر 20 میلیمتر و ضصندلی لابی دو نفره انتظار مطب فریم فلزی از پروفیل اختصاصی فرم بیضی با پوشش آبکاری نیکل کرم کف و پشت از جنس فوم سرد با دا نسیته بالا روکش چرم PU مرغوب شاسی صندلی از پروفیل mm80*40 و پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک پایه از ورق 12St ضخامت 2 میلی متری با پوشش آبکاری نیکل کرم روش تولید انحصاری کفی و پشتی با سیستم تولید های فرکانس و مدل استاندارد و طراحی لوکسخامت 2میلیمتر با پوشش رنگ الکترو استاتیک

صندلی اتاق انتظار دو نفره مدل W930p2

صندلی اتاق انتظار مطب فوم کفی از جنس فوم سرد پلی اورتان با دانسیه بالا فریم کفی و پشتی از جنس PP روکش صندلی از جنس چرم PU یا پارچه مرغوب فریم فلزی از لوله به قطر 20 میلی و ضخامت 2میلی با پوشش رنگ الکترو استاتیک

صندلی اتاق انتظار
صندلی انتظار سه نفره

صندلی انتظار سه نفره مدل W930p3

صندلی انتظار سه نفره هماهنگ با دکور سالن آرایشگاه و مطب فوم کفی از جنس فوم سرد پلی اورتان با دانسیه بالا فریم کفی و پشتی از جنس PP روکش صندلی از جنس چرم PU یا پارچه مرغوب فریم فلزی از لوله به قطر 20 میلیمتر و ضخامت 2 میلی متری با پوشش رنگ الکترو استاتیک

5/5 - (1 امتیاز)